Panduan Mengeksport Produk Pertanian Segar

DOKUMEN-DOKUMEN ASAS
 

A) Di sediakan oleh pihak Pengeksport

• Inbois
• Packing List
• Lesen Eksport dari FAMA (Belimbing Besi & Betik Eksotika sahaja)
• Lesen Eksport dari Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (Nanas sahaja)
• Sijil Fitosanitasi dari Jabatan Pertanian
• Sijil Tempasal (Certificate of Origin) dari MICCI atau FMM
• Memohon Sijil Perakuan Pematuhan (Certificate of Conformity) dari pihak FAMA secara online (www.e3p.fama.gov.my)
• Health certificate (for processed and product in minimal process fruit only)
• Sijil Kesihatan (produk proses dan buah di proses minima sahaja)
Permit Eksport dari Malaysian Quarantine and Inspection Service (MAQIS)

B) Disediakan oleh pihak Agen Penghantaran

• Air Waybill/Bill of Lading
• Borang Kastam No 2

 

Pages: 1  2  3  4  5