Strategi

FAMA telah membangunkan satu Pelan Strategik jangka panjang bagi tempoh 2011 hingga 2020 selaras dengan Dasar Agromakanan Negara untuk meningkatkan dan meluaskan pasaran produk pertanian agromakanan serta memacu transformasi pemasaran agromakanan. Berikut adalah teras pelan strategi FAMA iaitu:
 
  • • Peningkatan bekalan hasil pertanian;
  • • Peningkatan akses pasaran;
  • • Peningkatan bilangan usahawan tani agromakanan;
  • • Penjanaan pendapatan kumpulan sasar di kalangan petani dan usahawan tani; dan
  • • Peningkatan kecekapan khidmat pemasaran.