Pelabelan Pelabelan
PENGENALAN
 
 1. Pematuhan Pelabelan Keluaran Pertanian
  • Suatu label yang ditanda pada suatu bungkusan keluaran pertanian atau pada apa-apa benda yang dilekatkan pada suatu bungkusan keluaran pertanian :
   a) hendaklah bersaiz tidak kurang daripada 11 sentimeter kali 7 sentimeter;
   b) hendaklah ditanda dengan kemas dan mudah dilihat di permukaan sebelah atas atau sisi bungkusan; dan
   c) hendaklah mengandungi butir-butir yang berikut:
   • nama dan alamat perniagaan pengimport, pengeksport, ejen, pengeluar atau pengedar, mengikut mana-mana yang berkenaan, keluaran pertanian;
   • nama biasa keluaran pertanian;
   • standard gred keluaran pertanian;
   • saiz keluaran pertanian;
   • negara asal keluaran pertanian;
   • berat bungkusan keluaran pertanian; dan
   • perkataan “Produce of Malaysia”, jika berkenaan, jika keluaran pertanian itu untuk eksport.

  • Butir-butir yang disebut dalam perenggan 1 (c) hendaklah ditandakan mengikut cara yang berikut supaya mudah dibaca dan tahan lama:
   • dalam penghurufan yang tidak kecil daripada 20 poin¾
    • dalam huruf besar kesemuanya atau huruf kecil kesemuanya atau huruf kecil yang huruf awalnya dalam huruf besar;
    • dalam warna yang kontras dengan latar belakangnya; dan
    • muka taip hendaklah sama bagi tiap-tiap perkataan;
   • jika keluaran pertanian itu bagi pasaran domestik, dalam bahasa kebangsaan dan boleh termasuk apa-apa terjemahan dalam apa-apa bahasa lain;
   • jika keluaran pertanian itu untuk eksport, dalam bahasa Inggeris dan boleh termasuk apa-apa terjemahan dalam apa-apa bahasa lain; dan
   • jika keluaran pertanian itu diimport, dalam bahasa kebangsaan.
    
 1. Tujuan Label
  • Mengenalpasti pengeluar yang mengeluarkan sesuatu hasil
  • Memberi maklumat kepada jabatan atau agensi mengenai sumber, kuantiti dan jumlah pengeluar dan jenis bekalan
  • Pelengkap kepada penguatkuasaan kawalan sisa baki racun dalam Akta Makanan 1983
  • Meningkatkan daya saing keluaran tempatan di pasaran
  • Memenuhi peraturan perdagangan antarabangsa
19 Julai 2018 02:28 PM