PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan berperanan dan menjalankan fungsi seperti berikut :

Fungsi 1 : Berperanan merencana, mengkoordinasi, menyelaras dan melaksanakan program – program latihan kepada warga kerja FAMA agar warga kerja FAMA secara keseluruhannya adalah terlatih, kompeten dan berdaya saing dalam melaksanakan tugas.

Fungsi 2 : Berperanan sebagai penyedia fasiliti dan kemudahan latihan yang lengkap dan kondusif bagi penganjuran program – program latihan samada berbentuk seminar, dialog, in - house training, ceramah, konvensyen, dan pelbagai lagi.

Fungsi 3 : Berperanan merencana, mengkoordinasi, menyelaras dan melaksanakan program – program berkaitan pemantapan sistem pengurusan kualiti dan pembudayaan inovasi dalam organisasi.

Fungsi 4 : Berperanan mengelola, mengurus dan bertanggungjawab ke atas perjalanan Sekolah Pemasaran FAMA yang menumpukan kepada Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan selaras dengan ketetapan Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan.