OBJEKTIF

  • Menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan yang menepati keperluan dan kehendak pihak 'stakeholders'.
  • Memberi perkhidmatan pengurusan perolehan dan aset yang cekap dan menguntungkan kerajaan mengikut prosedur kewangan yang berkuat kuasa.
  • Menyedia, memantau dan mengawal peruntukan dan perbelanjaan tahunan agar mencapai penggunaan optima yang berkesan
  • Meningkatkan kompetensi dan kecekapan kakitangan FAMA dalam pengurusan kewangan menerusi latihan yang berterusan.