e-Perkhidmatan FAMA e-Perkhidmatan FAMA

Sistem Manual

esijil3P@fama

Program peningkatan kualiti pertanian melalui Penggredan, Pembungkusan dan Perlabelan, penting untuk memastikan semua keluaran pertanian digred, dibungkus dan dilabel sebelum ia dipasarkan (eksport/import/di dalam negeri)

25 Ogos 2016 03:18 PM